• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

خیابان سعدی جنوبی - پاساژ سعدی - طبقه همکف - پلاک 26

درخواست مشاوره

به دنبال یک مجری جهت ارائه یک طرح با کیفیت و مقرون به صرفه برای پروژه بعدی خود هستید؟

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

021-33977138,9

ساعت کاری

باعث خرسندی ماست که در خدمت شما باشیم.

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح الی 6 بعدازظهر
 • پنج شنبه8 صبح الی 2 بعدازظهر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

خیابان سعدی جنوبی - پاساژ سعدی - طبقه همکف - پلاک 26

درخواست مشاوره

به دنبال یک مجری جهت ارائه یک طرح با کیفیت و مقرون به صرفه برای پروژه بعدی خود هستید؟

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

021-33977138,9

ساعت کاری

باعث خرسندی ماست که در خدمت شما باشیم.

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح الی 6 بعدازظهر
 • پنج شنبه8 صبح الی 2 بعدازظهر

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎوﻳﺘﺎﺳﻴﻮن

نویسنده admin دسته بندی اخبار

۰۶

اسفند
۱۳۹۹
 • ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ

ﻳﻜﻲ از راﻫﻬﺎي  ﻛﺎﻫﺶ NPSHreq ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ ﭘﻤﭗ اﺳﺖ. اﻣﺎ درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ، دﺑﻲ و ﻫﺪ اﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ از ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده نمود. از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﭘﻤﭗ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﻲ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي نمیتواند راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺎوﻳﺘﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎﺷﺪ.

 • اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ وﺳﻴﻊ ﺗﺮ

افزایش سطح چشمه پروانه موجب کاهش NPSHreq میگردد افزایش سطح مقطع باعث کاهش سرعت جریان مایع به درون پروانه میشود در ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ اي ﻓﻘﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺗﻮﺻﻴﻪ میشود و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮي روي NPSHreq ﻧﺪارد.

 • اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﺑﺰرﮔﺘﺮ (Over Sizing)

NPSHreq درﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن اﺑﻌﺎد ﭘﻤﭗ ﻛﺎﻫﺶ می یابد. در ﻣﻮاردی ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺎوﻳﺘﺎﺳﻴﻮن و ﻛﺎﻫﺶ NPSHreq ﺗﺮﺟﻴﺢ داده میشود ﻛﻪ از ﭘﻤﭗ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻤﭗ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ، از ﻃﺮﻓﻲ اﮔﺮ ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻻزم ﺷﺪ ﻛﻪ از ﭘﻤﭗ در دﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، از آﻧﺠﺎیی ﻛﻪ ﺳﻴﺎل در داﺧﻞ ﭘﻤﭗ ﻣﺮﺗﺒﺎ میچرﺧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن اﺟﺰا داﺧﻠﻲ ﭘﻤﭗ و ﻗﻔﻞ ﺷﺪن ﺷﺎﻓﺖ و ﺧﺮاﺑﻲ ﭘﻤﭗ میشود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﺮﻳﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮات، در ﺻﻮرتیکه اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ NPSHreq میتوان از اﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

 • اﺳﺘﻔﺎده از INDUCER

Inducerﻫﺎ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﻫﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﺗﻴﻐﻪ، ﺑﻴﻦ ۲ ﺗﺎ ۴ ﻋﺪد میباشد ﻛﻪ در ﺟﻠﻮی ﭘﺮواﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﺼﺐ میشوند و دارای NPSHreq ﻛﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺰﺋﻲ ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮواﻧﻪ اﺻﻠﻲ در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ، NPSHreq ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ می ﻳﺎﺑﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از inducer در دﺑﻲ ﻫﺎي زﻳﺎد ﺑﺎﻋﺚ میشود NPSHreq ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﭘﻤﭗ ﺑﺎ inducer در دﺑﻲ ﻫﺎی زﻳﺎد ﻣﺠﺎز نمیباشد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد دبی ﻫﺎی ﻛﻢ ﻧﻴﺰ ﺻﺪق میکند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ inducer ﻓﻘﻂ در یک داﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪودی از دبی میتواند ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ NPSHreq ﺷﻮد.

در ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﻔﺎده از inducer ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ NPSHreq ﻧﻤﻴﺸﻮد، ﺑﻠﻜﻪ حتی ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺷﺪه و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی inducer میکند.

درج نظر