thumb

Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

نیروی محوری در پمپ

نویسنده admin دسته بندی اخبار

21

بهمن
1399

الف) پمپ یک مرحله ای:

۱) ایجاد سوراخ در پشت پروانه به طرف دهانه ورودی: برای پروانه های یک مکشه سوراخ هایی در نواحی مرکزی پروانه در جهت مخالف ایجاد میشود و با استفاده از این سوراخ ها مایع نشتی در پشت پروانه به دهانه مکش جریان می یابد با این عمل امکان به وجود آمدن فشاری به اندازه دیس شارژ در پشت پروانه از بین رفته و در نهایت نیروی محوری در جهت مکش نخواهید داشت.

نیروی محرک پمپ

۲) استفاده از پره هایی در پشت پروانه:

پمپ

در پروانه های تک مکشه یا سینگل ساکشن  فقط در سمت ورودی دارای رینگ سایشی میباشد برای جلوگیری از نیروی محوری از پره هایی در پشت پروانه استفاده میشود این پره ها مایع نشت کننده به پشت پروانه را به طرف خارج پرتاب خواهد کرد با این روش فشار مایع نشتی در پشت پروانه بسیار کم میشود ولی از بین نمیرود پره ها با این روش نیمه متعادل میشود.

ب) پمپ چند مرحله ای:

در پمپ چند مرحله ای چند پروانه بر روی یک شفت نصب شده است و خروجی یک مرحله ورودی مرحله دیگر خواهد بود از آنجا که تغییر فشار در طول شفت وجود دارد بنابراین نیروی محوری نیز وجود خواهد داشت برای مقابله با اکسیال تراست میتوان به شرح ذیل عمل نمود:

۳) آرایش پروانه ها به نحوی که در نهایت نیروی محوری در شفت از بین برود.

۴) صفحه متعادل کننده یا بالانسینگ دیسک.

پمپ آب

برای حذف نیروی محوری در پمپ چند مرحله ای از صفحه متعادل کننده استفاده میشود صفحه متعادل کننده پشت آخرین پروانه نصب میشود همانطور که در شکل مشخص است صفحه ی متعادل کننده در محفظه C قرار دارد که به دهانه ساکشن متصل است.

پمپ آب

فاصله ی S1 فاصله صفحات متعادل کننده و پشت بند صفحه متعادل کننده میباشد که این دو صفحه در  کنار هم محفظه B را به وجود می آوردند.

پمپ آب

این محفظه در حقیقت با مسیر S2 در ارتباط است مسیر S2 فاصله ی بین پوسته و آخرین پروانه میباشد گشادی فاصله S1 فقط به اندازه ای است که فشار محفظه B را برای متعادل کردن شفت بالا ببرد.

اگر اندازه S1 زیاد شود مقداری از مایع از B به C نشت میکند بنابراین فشار محفظه B کم شده و این امر موجب حرکت شفت به طرف ساکشن میشود چنانچه S1 کم شود فشار در B زیاد و شفت در جهت مخالف صفحات ساکشن حرکت خواهد کرد برای اینکه از حرکت شفت به سمت چپ و راست جلوگیری شود باید اندازه صفحات متعادل کننده به دقت انتخاب شود.

پمپ

به پشت صفحه موازنه فشار محفظه موازنه C و به سطح جلو آن فشارهای متغییری وارد میشود این فشار در کوچک ترین قطر مساوی فشار دیس شارژ و در محیط دیسک مساوی فشار محفظه است.

پیستون موازنه

در پمپ چند طبقه ای که تمامی پروانه ها هم جهت باهم نصب میشوند برای حذف نیروی محوری از پیستون موازنه استفاده میشود پیستون در پشت پروانه آخرین مرحله نصب میشود نیرو های وارد بر پیستون عبارت هستند از:

۱) نیروی F1 حاصل ضرب فشار دیس شارژ در سطح موازنه جلوی پیستون یا همان سطح B بدست می آید.

۲) نیروی F2 که از حاصل ضرب فشار محفظه موازنه در سطح موازنه عقب پیستون یا همان سطح C بدست می آید.

F1 بزرگتر از F2 بنابراین نیروی محوری ناشی از پروانه های یک طرفه خنثی میشود.

نیروی محرکه پمپ

درج نظر