• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

خیابان سعدی جنوبی - پاساژ سعدی - طبقه همکف - پلاک 26

درخواست مشاوره

به دنبال یک مجری جهت ارائه یک طرح با کیفیت و مقرون به صرفه برای پروژه بعدی خود هستید؟

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

021-33977138,9

ساعت کاری

باعث خرسندی ماست که در خدمت شما باشیم.

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح الی 6 بعدازظهر
 • پنج شنبه8 صبح الی 2 بعدازظهر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی تهران

خیابان سعدی جنوبی - پاساژ سعدی - طبقه همکف - پلاک 26

درخواست مشاوره

به دنبال یک مجری جهت ارائه یک طرح با کیفیت و مقرون به صرفه برای پروژه بعدی خود هستید؟

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با کارشناس

021-33977138,9

ساعت کاری

باعث خرسندی ماست که در خدمت شما باشیم.

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح الی 6 بعدازظهر
 • پنج شنبه8 صبح الی 2 بعدازظهر

فلشینگ چیست؟ بخش دوم

نویسنده admin دسته بندی اخبار

۲۲

دی
۱۳۹۹
 • suction recirculation line -2

ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﻤﭗ و روش های اﺗﺨﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﻮری بستگی دارد. در ﺟﺪول بالا ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی را ﺑﺮای ﺣﺎلت های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه میکنید:

ﭘﻤﭗ دو ﻣﻜﺸﻪ: (double suction) ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی = ﻓﺸﺎر suction

در پمپ هایی ﺑﺎ ﭘﺮه ﻫﺎیی درﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ: ﻓﺸﺎرﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی = (ﻓﺸﺎر suction  _ ﻓﺸﺎر discharge) %25 + ﻓﺸﺎر suction

ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻮراخ های ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه: ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی = (ﻓﺸﺎر suction  _ ﻓﺸﺎر discharge) %10 + ﻓﺸﺎر suction

پمپ های ﻋﻤﻮدی: ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی = ﻓﺸﺎر discharge

Suction recirculation line ﺑﺮای پمپ های ﻋﻤﻮدی اﺳﺘﻔﺎده میشود. در پمپ ها ﺳﻴﺎل ازدﻫﺎﻧﻪ discharge از ﻓﻀﺎی ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ وارد میشود. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﻤﭙﻬﺎی ﻋﻤﻮدی ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻮراﺧﻬﺎی ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﻨﻨﺪه میباشند، ﻓﺸﺎر در ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﺸﺎر discharge ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی ﻓﺸﺎری ﺑﻪ اﻧﺪازه discharge ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. باقی ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻴﺎل در ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎی ﺳﻴﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و درصورتیکه ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

flushing

اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎی ﺳﻴﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻛﺮﺑﻦ ﻫﻴﺪروژن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ کک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. کک ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح دوار و ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺷﻴﺪگی hard face، ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺳﻄﻮح و در ﻧﻬﺎﻳﺖ نشتی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی ﻛﻪ ﻓﺸﺎر discharge میباشند، اﺳﺘﻔﺎده از discharge recirculation line ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی و discharge عملی نمیباشد. ﺑﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻚ ﻻﻳﻦ از ﻣﺤﻔﻈﻪ آب ﺑﻨﺪی ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﻓﺮﺳﺘﺎده میشود. از اﻳﻦ رو ﺳﻴﺎل ﻧﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﺎل ﺳﻴﻞ و ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﻨﻚ ﻛﺎری آن ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ suction ﻓﺮﺳﺘﺎده میشود.

 • clean liquid from out side source-3

فلشینگ

اﮔﺮ ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ زﻳﺎدی ﺑﺎﺷﺪ، نمیتوان از ﺧﻮد ﺳﻴﺎل ﺑﺮای flushing اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. از اﻳﻦ رو از ﻳﻚ ﺳﻴﺎل ﺧﺎرجی و ﺗﻤﻴﺰ ﺟﻬﺖ flushing اﺳﺘﻔﺎده میشود. ﺳﻴﺎلی ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ اﺳﺘﻔﺎده میشود میتواند آب ﺗﻤﻴﺰ، یکی از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه، ﺳﻴﺎلی ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﺳﻴﺎل ﭘﻤﭗ ﺷﻮﻧﺪه و ﻳﻚ ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ.

درج نظر