thumb

Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

بستن شیر خروجی پمپ و خاموش کردن پمپ

نویسنده admin دسته بندی اخبار

25

بهمن
1399

برای این منظور در صورت عدم وجود مسیر مینیم فلو در خروجی پمپ شیر discharge را به ارامی تا رسیدن جریان به اندازه حداقل خود ببندید به شیر ساکشن دست زده نمیشود و همانطور باز باقی میماند برای جلوگیری از اثر ضربه قوج ضروریست که شیر discharge به آرامی بسته شود همچنین این عمل باعث کاهش شوک ناشی از توقف ناگهانی پمپ بر روی الکتروموتور و سیستم انتقال قدرت میشود در این هنگام موتور را خاموش کنید و سپس شیر discharge را کاملا ببندید درصورت وجود مسیر مینیمم فلو در خروجی پس از اطمینان از باز بودن کامل شیر آن شیر discharge را به آرامی بطور کامل ببندید و سپس الکتروموتور را خاموش کنید و بعد شیر مینیمم فلو را کاملا ببندید.

بستن شیر ساکشن

تخلیه کامل پمپ از سیال، اگر پمپ داغ شده است و یا پمپ سیال داغ پمپاژ میکند برای جلوگیری از آسیب دیدگی و یا سوختگی ابتدا اجازه دهید تا پمپ خنک شود و سپس عمل درایمینگ را انجام دهید برای تخلیه پمپ ابتدا شیر بنتین که در بالای پوسته نصب شده را باز نموده و سپس شیر دریمینگ در پایین پوسته را باز کنید باز کردن شیر بنتین از هوا گرفتگی مسیر دریمینگ جلو گیری نموده و سیال از داخل پمپ بطور کامل تخلیه میشود در مواردی که سیال داغ موجود در پمپ در صورت سرد شدن جامد میشود بایستی سیال بصورت داغ تخلیه شود اما به خاطر داشته باشید که رعایت نکات ایمنی در هنگام تخلیه مایعات داغ از پمپ الزامی است بررسی شرایط تراز بودن پمپ قبل از باز کردن پمپ، هم محوری شفت پمپ و الکتروموتور در طول زمان ممکن است بهم بخورد بنابراین باید در دوره های زمانی مناسب مرتبا چک شود پیش از باز کردن پمپ باید با استفاده از ایندی کیتور شرایط هم محوری را چک نموده تا از هم محوری پمپ و الکتروموتور و عدم وجود مشکل در این زمینه اطمینان حاصل کنیم.

سرویس خارج کردن کولینگ و فلشینگ

تمامی مسیر های کولینگ و فلشینگ بایستی از سرویس خارج شوند در صورتیکه پمپ سیال با دمای بیشتر از ۸۰ درجه سانتیگراد را پمپاژ میکند ابتدا باید پمپ و کلیه مسیرها خنک شود سپس مسیرهای کولینگ و فلشینگ را از پمپ جدا کنیم.

جدا کردن پمپ از لوله ها و تجهیزات

بعد از خنک شدن پمپ تمامی لوله ها و تجهیزات را از پمپ جدا کنید برای تمیز کردن هوسینگ بیرینگ ابتدا باید صبر کنیم تا روغن موجود در هوسینگ بیرینگ خنک شود و سپس روغن را تخلیه کنید و با روغن تمیز شستشو دهید.

مسدود کردن ورودی ها و خروجی ها

در صورتیکه امکان نشتی از شیرها وجود داشته باشد باید دهانه لوله های discharge و ساکشن را خالی کرد.

چک کردن الکتروموتور

پس از جدا نمودن الکتروموتور از پمپ موتور را به تنهایی روشن کنید و از نظر سرو صدا و ارتعاش بررسی نمایید اگر عملکرد الکتروموتور مطلوب نباشد موتور باز شده و تعمیر میشود.

درج نظر